Spørgsmål & Svar

Hvornår startede Botilbudet i Holsted?

Botilbuddet blev etableret i år 2006.

 

Hvordan er stedet godkendt?
Botilbudet er godkendt af Socialtilsyn Syd som også fører tilsyn med tilbuddet.

Botilbudet er godkendt efter lov om Social Service efter §107 (midlertidligt botilbud), §108 (længerevarende botilbud) og §104 (aktivitets- og samværstilbud).

 

Hvordan er økonomien organiseret?

Botilbudets regnskaber revideres af revisorfirmaet Beierholm i Holstebro.

Driften af botilbudet kommer via betalinger fra de kommuner, der henviser beboere til hhv. botilbud og evt. dagtilbud.

Budgetter og opholdstakster godkendes af Socialtilsyn Syd. Al information ift. budgetter, årsrapporter og brug af offentlige midler er offentligt tilgængelige, ligesom tilsynsrapporter og årsregnskaber for botilbudet er det.

Alle midler som botilbudet modtager fra kommuner, dvs. opholdsbetaling for henviste beboere anvendes i overensstemmelse med de godkendte budgetter, med det formål at støtte den enkelte ift. personlig udvikling. Udviklingsmålene er beskrevet i den anbragte beboeres Handleplan, jf. Serviceloven §140, som udfærdiges af den anbringende kommune.

Alle offentlige midler bliver fuldt ud afregnet og revideret ift. til dette formål, og bliver ikke og kan heller ikke bruges til noget andet formål.

Hvordan bruges pengene på botilbudet?
Det er lederen i samråd med personalegruppen på botilbudet, der bestemmer, hvorledes pengene anvendes inden for de budgetterede rammer.

Ledelsen af botilbudet står til ansvar over for bestyrelsen og de godkendende myndigheder i forhold til, at budgetter overholdes, og opgaverne løses forsvarligt pædagogisk, økonomisk og på anden vis.

Hvordan er Botilbudet i Holsted organiseret rent juridisk?
Botilbudet i Holsted er en selvejende fond oprettet i 2006. I tilfælde af at fonden opløses, skal ev. formue bruges til et lignende formål som det, beskrevet i formålsparagraffen.

Bestyrelsen består af fem medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende.

Regnskaberne revideres af en statsautoriseret revisor, og budgetter og regnskaber godkendes af bestyrelsen og de respektive tilsynsmyndigheder.

Bruger Botilbudet i Holsted praktikanter?

På Botilbudet har vi praktikanter fra Den rejsende Højskole. De kommer fra mange lande i Europa, studerer pædagogik og forbereder sig til at lave udviklingsarbejde i Afrika.

Praktikanterne  fungerer som ”Best Buddies” for beboerne på Botilbudet, og er med til at gøre vores dagligdag rig på oplevelser, aktiviteter og godt humør samtidig med at vores internationale viden udvides i mødet med andre kulturer.

Ejer botilbudet selv sine bygninger?
Nej. Botilbudet lejer bygninger af Fælleseje.