Spørgsmål & Svar


Hvornår startede Botilbudet i Holsted?

Botilbudet i Holsted oprettedes i 2006.

 

Hvordan er stedet godkendt?

Botilbudet er godkendt af Socialtilsyn Syd som også fører tilsyn med tilbuddet.

Botilbudet er godkendt efter lov om Social Service efter §107 (midlertidligt botilbud), §108 (længerevarende botilbud) og §104 (aktivitets- og samværstilbud).

 

Hvordan er økonomien organiseret?

Botilbudets regnskaber revideres af revisorfirmaet Beierholm i Holstebro.

Driften af botilbudet kommer via betalinger fra de kommuner, der henviser unge til hhv. botilbud og evt. dagtilbud.

Budgetter og opholdstakster godkendes af Socialtilsyn Syd. Al information ift. budgetter, årsrapporter og brug af offentlige midler er offentligt tilgængelige, ligesom tilsynsrapporter og årsregnskaber for botilbudet er det.

Alle midler som botilbudet modtager fra kommuner, dvs. opholdsbetaling for henviste unge anvendes i overensstemmelse med de godkendte budgetter, med det formål at støtte den enkelte ift. personlig udvikling. Udviklingsmålene er beskrevet i den anbragte unges Handleplan, jf. Serviceloven §140, som udfærdiges af den anbringende kommune.

Alle offentlige midler bliver fuldt ud afregnet og revideret ift. til dette formål, og bliver ikke og kan heller ikke bruges til noget andet formål.

Hvordan bruges pengene på botilbudet?

Det er lederen i samråd med personalegruppen på botilbudet, der bestemmer, hvorledes pengene anvendes inden for de budgetterede rammer.

Ledelsen af botilbudet står til ansvar over for bestyrelsen og de godkendende myndigheder i forhold til, at budgetter overholdes, og opgaverne løses forsvarligt pædagogisk, økonomisk og på anden vis.

Hvordan er Botilbudet i Holsted organiseret rent juridisk?

Botilbudet i Holsted er en selvejende fond oprettet i 2006. I tilfælde af at fonden opløses, skal ev. formue bruges til et lignende formål som det, beskrevet i formålsparagraffen.

Bestyrelsen består af fem medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende.

Regnskaberne revideres af en statsautoriseret revisor, og budgetter og regnskaber godkendes af bestyrelsen og de respektive tilsynsmyndigheder.

Hvad er interessefællesskabet Tvind?
Hvad er Tvinds lærergruppe?

Lærergruppen blev formet af en lille gruppe lærere, der i 70’erne lagde alle deres ressourcer sammen for at etablere skoler i Danmark. Lige siden har mennesker fra Lærergruppen taget mange nye initiativer, både på skole- og uddannelsesområdet, inden for energispørgsmål og udviklingshjælp, og aktiviteterne har bredt sig til mange lande.

Mennesker fra Lærergruppen arbejder ikke bare med skole og undervisning, men også med sociale opgaver, udviklings- og miljøprojekter og produktion. Lærergruppen er en privat sammenslutning af mennesker. Den har ingen formel struktur, ingen juridisk status ej heller nogen religiøs eller politisk tilknytning.

Er botilbudets medarbejdere med i Lærergruppen?

Botilbudet i Holsted er startet af mennesker fra Lærergruppen, men i dag er kun ganske få med i Lærergruppen.

Medarbejderne er ansat på sammenlignelige vilkår med andre lignende institutioner.

Har botilbudet overenskomst?

Eftersom de  kommuner som henviser unge til botilbudet har én måneds opsigelsesvarsel, har medarbejderstaben også kun én måneds opsigelsesvarsel.  Derfor foreligger der ikke overenskomst, som ellers normalt er normeret til en tre måneders opsigelsesfrist.

Dersom at kommunerne er villige til at lave kontrakter med tre måneders opsigelse, ville botilbudet også kunne have tilsvarende opsigelsesfrist ift. kontrakter med medarbejderne.

Bruger Botilbudet i Holsted praktikanter?

På Botilbudet har vi praktikanter fra Den rejsende Højskole. De kommer fra mange lande i Europa, studerer pædagogik og forbereder sig til at lave udviklingsarbejde i Afrika.

Praktikanterne  fungerer som ”Best Buddies” for de unge på Botilbudet, og er med til at gøre vores dagligdag rig på oplevelser, aktiviteter og godt humør samtidig med at vores internationale viden udvides i mødet med andre kulturer.

Ejer botilbudet selv sine bygninger?

Nej. Botilbudet lejer bygninger af Fælleseje.